Oferta

Wykonujemy badania kierowców (tzw. psychotechnikę), również dla kandydatów na kierowców kat D, C, D+E, C+E .

 • do pracy kierowcy
 • do pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
 • kierowców rajdowych
 • kierowców po wypadkach

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy lub do kierowania pojazdem jest ważne przez 5 lat dla kierowców do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla kierowców powyżej 60-tego roku życia. Po jednorazowym badaniu psychologicznym („psychotechnice”) wydajemy kilka orzeczeń bez dodatkowej opłaty. Kierowca po badaniu może otrzymać orzeczenie psychologiczne „do pracy kierowcy”, dla „kandydata na kierowcę wyższych kategorii”, „do przedłużenia prawa jazdy”, „do pracy instruktora”, „do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego” itd. Wszystkie orzeczenia psychologiczne są ważne przez 5 lat a w przypadku kierowców po 60-tym roku życia przez 2,5 roku. Wszystkie dodatkowe orzeczenia psychologiczne są w cenie badania.

PRAWO

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Wróć na początek strony

Wykonujemy badania psychologiczne (tzw. psychotechnikę) dla

 • kandydatów na instruktorów
 • do pracy instruktora
 • do pracy egzaminatora
 • kandydatów na egzaminatorów

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku instruktora i egzaminatora jest ważne przez 5 lat dla osób do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla osób powyżej 60-tego roku życia.

PRAWO

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Wróć na początek strony

Wykonujemy badania psychologiczne kierowcom skierowanych decyzją starosty po zatrzymaniu prawa jazdy

 • z powodu przekroczenia limitu punktów karnych
 • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
 • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych

Badania psychologiczne

 • kierowców po wypadkach drogowych

W orzeczeniu o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy nie określa się terminu ważności.

PRAWO

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Wróć na początek strony

Wykonujemy badania psychologiczne (tzw. psychotechnikę) dla osób prowadzących pojazdy w ramach obowiązków służbowych ( nie zatrudnionych jako kierowcy)

Badania psychologiczne

 • do prowadzenia pojazdu służbowego (kat B)

Badanie kończy się wydaniem „zaświadczenia o wykonaniu konsultacji psychologicznej”.

Psycholog nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy.

Termin ważności wynosi wówczas 5 lat dla osób do 60-tego roku życia i 2,5 roku dla osób powyżej 50-tego roku życia.

Od 2010 roku w ramach badań medycyny pracy przeprowadza się badania osobom kierującym pojazdami służbowymi.

Początkowo wynikało to z zalecenia Krajowego Konsultanta Medycyny Pracy. Uznano, że osoby kierujące w ramach obowiązków służbowych spędzają za kierownicą tyle samo czasu co kierowcy zawodowi. Potrzebują zatem wykazać się odpowiednią sprawnością.

Od 2011 roku obowiązek badania psychologicznego określają konkretne przepisy.

PRAWO

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych

Wróć na początek strony

Wykonujemy badania psychologiczne potrzebne do pracy na stanowisku operatora maszyn i urządzeń oraz do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej.

Badanie psychologiczne

 • sprawności psychoruchowej
 • do pracy operatora
 • wózka widłowego
 • żurawia wieżowego
 • koparki
 • ładowarki

Badanie kończy się wydaniem „zaświadczenia o wykonaniu konsultacji psychologicznej”.

Psycholog nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy. Termin ważności wynosi wówczas 4 lata dla osób do 50-tego roku życia i 2 lata dla osób powyżej 50-tego roku życia.

PRAWO

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych

Wróć na początek strony

Wykonujemy badania psychologiczne potrzebna do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej.

Dotyczy to wielu różnych stanowisk, gdzie potrzebne są niespecyficzne zdolności psychoruchowe pozwalające w sposób bezpieczny wykonywać pracę.

Badanie psychologiczne

 • widzenia w mroku (widzenia zmierzchowego)
 • wrażliwości na olśnienie (adaptacji po olśnieniu)
 • widzenia obuocznego (widzenia stereoskopowego)
 • badanie ogólnej sprawności psychoruchowej
 • do pracy na wysokości

Badanie widzenia w mroku i adaptacji po olśnieniu zleca się niekiedy kierowcom, którzy stosunkowo niedawno przechodzili pełne badanie psychologiczne do kierowania pojazdem. W takiej sytuacji lekarz decyduje jedynie o powtórzeniu krótkiej sekwencji badań i na tej podstawie „aktualizuje” wcześniejsze badanie.

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia o poziomie sprawności psychoruchowej niezbędnej do pracy na określonym stanowisku.

Psycholog w zaświadczeniu nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy.

PRAWO

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych

Wróć na początek strony

Wykonujemy badania psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Badania psychologiczne

 • do posługiwania się bronią:
  • bojową
  • myśliwską
  • sportową
  • kolekcjonerską
 • do nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych
 • do obrotu bronią i materiałami niebezpiecznymi
 • do wykonywania usług detektywistycznych
 • do pracy inspektora ruchu drogowego
 • do pracy strażnika gminnego (miejskiego)

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia w którym stwierdza się czy osoba badana może dysponować bronią.
Szczegółowe przepisy określają okres ważności badań. Np. w przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat.

W przypadku broni myśliwskiej nie ma obowiązku okresowego powtarzania badań. Wymagane są jedynie przy pierwszym i kolejnym występowaniu o broń.

PRAWO

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń .

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
Wróć na początek strony

Wykonujemy badania psychologiczne do pracy:

 • sędziego
 • prokuratora
 • do podjęcia aplikacji komorniczej
 • asesora komorniczego
 • komornika
 • kuratora społecznego
 • kuratora zawodowego
 • syndyka
 • do podjęcia aplikacji sędziowskiej
 • do podjęcia aplikacji prokuratorskiej
 • do podjęcia aplikacji komorniczej

Po badaniu wydaje się zaświadczenie o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Nie określa się terminu ważności.

Zdarza się, że na badanie trafiają kilkakrotnie te same osoby na kolejnych etapach kariery zawodowej.

Niekiedy potrzebują kolejnego badania osoby powtórnie ubiegające się o określone stanowisko.

Na życzenie klienta oprócz oryginału wydajemy odpisy zaświadczeń.

PRAWO

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich I psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r Prawo o prokuraturze

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego

Wróć na początek strony

Wykonujemy badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zaczynasz pracę w ochronie i musisz zrobić badania? Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, oto najczęstsze:

 • Czy kwalifikowany pracownik ochrony badania lekarskie musi bezwzględnie posiadać?
 • Czy testy psychologiczne na licencje pracownika ochrony są bardzo trudne?
 • Gdzie zrobić badania na licencje pracownika ochrony?
 • Gdzie można wykonać badania na licencję pracownika ochrony – Legionowo?
 • Gdzie zrobić badania kwalifikowanych pracowników ochrony – Warszawa?
 • Gdzie wykonać badania na licencję pracownika ochrony – Warszawa?

Badania psychologiczne

 • do pracy w ochronie mienia
 • do otrzymania licencji pracownika ochrony
 • do przedłużenia licencji pracownika ochrony
 • pracownika zabezpieczenia technicznego

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego stwierdzającego czy osoba badana posiada zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.

PRAWO

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Wróć na początek strony

NOWE ZASADY BADAŃ PSYCHOTECHNICZNYCH DLA KIEROWCÓW – RÓŻNICE, ZMIANY, PORADY, WSKAZÓWKI

Nasi klienci, kierowcy kategorii B prawa jazdy często nie wiedzą jakiego badanie potrzebują.

Zdarza się, że nie wiedzą tego nawet pracodawcy.

Przepisy dotyczące badań psychologicznych osób prowadzących pojazdy są skomplikowane i niejednoznaczne.

A więc wyjaśniamy:

KIEROWCY Z KATEGORIĄ B PRAWA JAZDY

 • kierowcy pojazdów służbowych, nie zatrudnieni na etacie kierowcy ( przedstawiciele handlowi, pracownicy administracji , kadra kierownicza) przechodzą badania w myśl ustawy o medycynie pracy. Badanie jest krótsze i tańsze. Kończy się bezterminowym zaświadczeniem, do przekazania lekarzowi medycyny pracy.
 • kierowcy zatrudnieni na etacie kierowcy (kierowcy TAXI, kierowcy – dostawcy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kurierzy) przechodzą badania w myśl ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących. Badanie jest dłuższe i droższe. Kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat. Orzeczenie przekazuje się pracodawcy . W przypadku samozatrudnienia trzeba je mieć przy sobie (w przypadku kontroli ITD).
 • skierowani decyzją starosty, zawsze są badani na podstawie ustawy o kierujących pojazdami . Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym bez terminu ważności. Należy przedłożyć je w wydziale komunikacji.

KIEROWCY Z KATEGORIĄ C, D, E PRAWA JAZDY:

przechodzą badania w myśl ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących. Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat. Orzeczenie przekazuje się pracodawcy lub przedkłada w wydziale komunikacji. W przypadku samozatrudnienia trzeba je mieć przy sobie (w przypadku kontroli ITD.).

Wróć na początek strony

Wykonujemy badania psychologiczne dla kierowców  i operatorów w języku rosyjskim

Rosyjskojęzyczni kierowcy zatrudnieni w Polsce często są zobowiązani poddać się, zgodnie z przepisami , badaniu psychologicznemu tzw. „psychotechnice”

W naszych pracowniach można zrobić badanie psychologiczne od początku do końca w języku rosyjskim.

Badania wykonujemy w trzech punktach w Warszawie.

Dojazd można łatwo znaleźć na mapkach umieszczonych w podstronie Kontakt.

Badanie kosztuje 150 zł.

Terminy oczekiwania są krótkie, umawiamy się z dnia na dzień. Telefon bezpośredni : 603 331 070.

Wróć na początek strony

Wykonujemy badania psychologiczne dla kierowców  i operatorów w języku angielskim

Cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce , często są zobowiązani poddać się badaniu psychologicznemu tzw. „psychotechnice”

Zgodnie z przepisami badanie psychologiczne potrzebne jest osobom prowadzącym pojazdy służbowe.

W naszych pracowniach można wykonać je od początku do końca w języku angielskim.

Badania psychologiczne przeprowadzamy w trzech punktach w Warszawie.

Dojazd można łatwo znaleźć na mapkach umieszczonych w podstronie Kontakt.

Terminy oczekiwania są krótkie, umawiamy się z dnia na dzień albo tego samego dnia.

Wróć na początek strony

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

Obowiązkowe badania lekarskie można wykonać w naszej pracowni

równocześnie z badaniami psychologicznymi i psychotechnicznymi.

Lekarz medycyny pracy przyjmuje w środy w godz. 16.00 – 17.00
w naszej Pracowni przy ul. Filtrowej 64 lok. 15.

Aby ustalić termin prosimy dzwonić : 607 680 492, 603 331 070.

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA :

 • z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy
 • z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
 • z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

Wróć na początek strony

SZKOLENIA

Zajmujemy się szkoleniem różnorodnych KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNYCH.

Tematy opracowujemy w zależności od potrzeb zamawiającego.

Korzyści z udziału w szkoleniu: większa efektywność i komfort pracy, lepsze relacje między pracownikami.

Specjalizujemy się w szkoleniach psychologicznych dotyczących BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

 • Wypadki – przyczyny psychologiczne, historia BRD, stosowane rozwiązania.
 • Ryzyko – akceptowane i podejmowane, zarządzanie ryzykiem.
 • Uwaga – – koncentracja i podzielność, dystraktory.
 • Percepcja – aktywne widzenie, przewidywanie ryzyka, zapobieganie.
 • Zmęczenie – spadek możliwości, racjonalny odpoczynek.
 • Alkohol i narkotyki – ograniczenie sprawności, wpływ na możliwości poznawcze.
 • Stres i agresja – emocje a zachowania ryzykowne.

Po zajęciach kierowcy potrafią odróżniać ryzyko podejmowane przez siebie, od ryzyka na które nie maja wpływu.

Korzyści: większe bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdu, mniejsza liczba mandatów i punktów karnych.

Wróć na początek strony

WSPIERAMY PRZYGOTOWANIA DO MULTISELEKTU

Jeśli ktoś stara się o pracę w służbach mundurowych może wcześniej przygotować się psychicznie do czekających go sprawdzianów.

Przyszły kandydat w naszej pracowni może przyjrzeć się lepiej swoim możliwościom wykonując zestaw testów badających cechy osobowości i temperamentu, inteligencję emocjonalną oraz możliwości intelektualne.

Może dowiedzieć się w bezpiecznej atmosferze na czym polegają testy psychologiczne i jak wygląda rozmowa z psychologiem.

Może poznać lepiej siebie i swoje reakcje w sytuacji trudnej, w warunkach stresu, presji czasu i wymagań.

Po badaniu kandydat otrzyma wyczerpujące informacje na temat wyników testów. Dowie się również jak można interpretować uzyskane rezultaty.

Testy stosowane w badaniu pracowni psychologicznej sprawdzają podobne cechy i zdolności co MULTISELEKT, który składa się z wielu różnych testów psychologicznych.

Badanie przeprowadzone w naszej pracowni da wynik podobny do tego, jaki kandydat osiągnie w MULTISELEKCIE.

Korzyści z badania przygotowującego:

Poznanie swoich mocnych i słabych stron, istotnych przy staraniu się o pracę w służbach mundurowych.

Oswojenie się z doświadczeniem badania psychologicznego – uniknięcie efektu zaskoczenia.

Wróć na początek strony

AKTUALNE PROMOCJE:

Kompleksowy pakiet badań potrzebnych dla otrzymania pozwolenia na posiadanie broni:

 • W każdy czwartek w placówce przy Waryńskiego 10 A wykonujemy wszystkie potrzebne badania do posługiwania się bronią.
 • W skład pakietu wchodzi badanie: psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz na koniec badanie lekarza orzecznika.
 • Na zakończenie otrzymują Państwo dwa dokumenty potrzebne do złożenia na policji: orzeczenie psychologiczne do posługiwania się bronią oraz orzeczenie lekarskie do posługiwania się bronią.
 • Wszystkie badania zajmują około 3 godzin.
 • inspektorzy transportu drogowego
 • Za pakiet zapłacą Państwo 410 zł.
 • Umawianie wizyt: bezpośrednio lub telefonicznie, w godz. 7.30 – 15.30, w rejestracji CENTERMED przy ul. Waryńskiego 10 A (na parterze).
 • Numery telefonów: 228252002, 225924800, 225520655

Kompleksowy pakiet badań psychologicznych i lekarskich dla kierowców:

 • W każdy wtorek i czwartek w placówce CENTERMEDu przy ul. Waryńskiego 10 A wykonujemy wszystkie potrzebne badania do pracy kierowcy.
 • W skład pakietu wchodzi badanie psychologiczne oraz wszystkie konsultacje medyczne , na koniec badanie lekarza orzecznika
 • Na zakończenie otrzymują Państwo dokumenty potrzebne do złożenia u pracodawcy bądź w wydziale komunikacji: orzeczenie psychologiczne oraz orzeczenie lekarskie.
 • Za pakiet zapłacą Państwo 320 zł.
 • Umawianie wizyt: bezpośrednio lub telefonicznie, w godz. 7.30 – 15.30, w rejestracji CENTERMED przy ul. Waryńskiego 10 A (na parterze).
 • Numery telefonów: 228252002, 225924800, 225520655

Promocja dla ochroniarzy:

 • Pracownicy ochrony fizycznej – badania od 130 zł.

Wróć na początek strony

CENNIK

 • Badanie kierowcy zawodowego – 150 zł
 • Badanie operatora – 80 zł
 • Badanie do pracy na wysokości – 80 zł
 • Badanie do posługiwania się bronią – 200 zł
 • Badanie do pracy sędziego – 150 zł
 • Badanie do pracy kuratora – 150 zł
 • Badanie do pracy komornika – 150 zł
 • Zabezpieczenie techniczne – 130 zł
 • Do obrotu bronią, detektyw – 180 zł
 • Przygotowanie do MULTISELECT – 200 zł
 • Психологическое тестирование для водителей на русском языке – 150 зл
 • Psychological test in English – 200% of the basic fee

„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
§ 13. Opłata za: 1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł”.

Wróć na początek strony